Studiehjelpemidler
Jesus Kristus
forrige neste


Jesus Kristus

Kristus (et gresk ord) og Messias (et hebraisk ord) betyr “den salvede”. Jesus Kristus er Faderens førstefødte i ånden (Heb 1:6; L&p 93:21). Han er Faderens enbårne i kjødet (Joh 1:14; 3:16). Han er Jehova (L&p 110:3–4) og ble forutbeskikket til sitt store kall før verden ble skapt. Under Faderens ledelse skapte Jesus jorden og alt som er på den (Joh 1:3, 14; Moses 1:31–33). Han ble født av Maria i Betlehem, levde et syndfritt liv og utførte en fullkommen forsoning for hele menneskehetens synder ved å utgyte sitt blod og gi sitt liv på korset (Mat 2:1; 1 Ne 11:13–33; 3 Ne 27:13–16; L&p 76:40–42). Han sto opp fra de døde og sørget således for at hele menneskeheten til slutt vil oppstå. På grunn av Jesu forsoning og oppstandelse vil alle som omvender seg fra sine synder og er lydige mot Guds bud, kunne bo sammen med Jesus og Faderen i all evighet (2 Ne 9:10–12; 21–22; L&p 76:50–53, 62).

Jesu Kristi storhet overgår alle andres som noensinne er født på denne jord. Hans liv er det fullkomne eksempel på hvordan alle mennesker skulle leve. Alle bønner, velsignelser og ordinanser i prestedømmet bør utføres i hans navn. Han er herrenes Herre og kongenes Konge, Skaperen, Frelseren og hele jordens Gud.

Jesus Kristus vil komme igjen i kraft og herlighet for å regjere på jorden under tusenårsriket. På den siste dag vil han dømme hele menneskeheten (Alma 11:40–41; JS – M 1).

En oppsummering av hans liv (i den rekkefølge det skjedde)

Dommer

Eksempel, Jesu Kristi

Forbilder og symboler på Kristus

Foruttilværelsen, Kristus levde før han ble født

Fødsel og død, profetier om Jesu Kristi

Herlighet, Jesu Kristi

Myndighet, Jesu Kristi

Navn, påta dere Kristi navn

Oppstandelsen, Kristus viste seg etter sin oppstandelse

Overhode, Kirkens

Tusenårsriket, Kristus skal regjere i tusen år

Vitnesbyrd om Jesus Kristus