Gud, guddommen
  Footnotes
  Theme

  Gud, guddommen

  Det er tre adskilte personer i guddommen, Gud den evige Fader, hans sønn, Jesus Kristus og Den Hellige Ånd. Vi tror på hver og en av dem (Trosart 1:1).

  Av åpenbaring i de siste dager lærer vi at Faderen og Sønnen har følbare legemer av kjøtt og ben og at Den Hellige Ånd er en ånd i persons skikkelse — uten kjøtt og ben (L&p 130:22–23). Disse tre personer er ett i en fullkommen enhet og harmoni hva hensikt og lære angår (Joh 17:21–23; 2 Ne 31:21; 3 Ne 11:27, 36).

  Gud Faderen

  Vanligvis er det Faderen, eller Elohim, som kalles for Gud. Han kalles Faderen fordi han er far til våre ånder (Mal 2:10; 4M 16:22; 27:16; Mat 6:9; Ef 4:6; Heb 12:9). Gud Faderen er universets suverene hersker. Han er allmektig (1M 18:14; Alma 26:35; L&p 19:1–3), allvitende (Mat 6:8; 2 Ne 2:24) og allestedsnærværende gjennom sin Ånd (Sal 139:7–12; L&p 88:7–13, 41). Menneskeheten har et spesielt forhold til Gud som skiller menneskene ut fra alt annet som er skapt: Menn og kvinner er Guds åndebarn (Sal 82:6; 1 Joh 3:1–3; L&p 20:17–18).

  I de opptegnelser vi har, finnes det få eksempler på at Gud Faderen viser seg for eller taler til mennesket. I Skriftene leser vi at han talte til Adam og Eva (Moses 4:14–31) og at han presenterte Jesus Kristus ved flere anledninger (Mat 3:17; 17:5; Joh 12:28–29; 3 Ne 11:3–7). Han viste seg for Stefanus (Apg 7:55–56) og for Joseph Smith (JS—H 1:17). Senere viste han seg både for Joseph Smith og Sidney Rigdon (L&p 76:20, 23). De som elsker Gud og renser seg for ham, gir Gud i enkelte tilfeller anledning til selv å se og vite at han er Gud (Mat 5:8; 3 Ne 12:8; L&p 76:116–118; 93:1).

  Gud Sønnen

  Den Gud som er kjent under navnet Jehova, er Sønnen, Jesus Kristus (Jes 12:2; 43:11; 49:26; 1 Kor 10:1–4; 1 Tim 1:1; Åp 1:8; 2 Ne 22:2). Jesus arbeider under Faderens ledelse og er i fullstendig harmoni med ham. Hele menneskeheten er hans brødre og søstre, for han er den eldste av Elohims åndebarn. Enkelte steder i Skriftene kalles han for Gud. Eksempelvis fortelles det i Skriftene at “Gud skapte himmelen og jorden” (1M 1:1), mens det i virkeligheten var Jesus som var Skaperen under ledelse av Gud Faderen (Joh 1:1–3, 10, 14; Heb 1:1–2).

  Gud, Hellige Ånd, Den

  Den Hellige Ånd er også en Gud, og noen av hans navn og titler er Ånden, Guds Ånd eller lignende. Ved Den Hellige Ånds hjelp kan mennesket kjenne Gud Faderens vilje og vite at Jesus er Kristus (1 Kor 12:3).