Kronologisk oversikt
  Footnotes
  Theme

  Kronologisk oversikt

  Denne kronologiske oversikt er ikke fullstendig og tar bare sikte på å gi leseren en tilnærmet innsikt i hvilken rekkefølge de begivenheter fant sted som Bibelen og Mormons bok forteller om.

  Tiden med de første patriarker: (Fordi det er vanskelig å avgjøre nøyaktig når begivenhetene i denne perioden fant sted, er ingen årstall oppgitt.)

  År f.Kr.

  4000

  Adams fall.

  Enok og hans tid.

  Noah og hans tid; vannflommen.

  Babels tårn bygges; jaredittene reiser til det lovede land.

  Melkisedek og hans tid.

  Noah dør.

  Abram (Abraham) blir født.

  Isak blir født.

  Jakob blir født.

  Josef blir født.

  Josef blir solgt til Egypt.

  Josef føres frem for Farao.

  Jakob (Israel) og hans familie reiser til Egypt.

  Jakob (Israel) dør.

  Josef dør.

  Moses blir født.

  Moses fører Israels barn ut av Egypt (utvandringen).

  Moses blir forvandlet.

  Josva dør.

  Etter Josvas død begynner dommertiden. Første dommer var Otniel og den siste Samuel; rekkefølge og årstall for de øvrige er svært usikre.

  Saul salves til konge.

  Israel er samlet til ett rike:

  1095

  Sauls regjeringstid begynner.

  1063

  David salves til konge av Samuel.

  1055

  David blir konge i Hebron.

  1047

  David blir konge i Jerusalem; Natan og Gad profeterer.

  1015

  Salomo blir konge over hele Israel.

  991

  Templet fullføres.

  975

  Salomo dør; de ti stammene i nord gjør opprør mot hans sønn, Rehabeam, og Israel blir delt.

  Israels rike:

  Juda rike:

  Fra Mormons bok:

  975

  Jeroboam er konge i Israel.

  949

  Kong Sisak av Egypt plyndrer Jerusalem.

  875

  Akab regjerer i Samaria over det nordlige Israel. Elijah profeterer.

  851

  Elisa utfører store mirakler.

  792

  Amos profeterer.

  790

  Jonas og Hosea profeterer.

  740

  Jesaja begynner å profetere. (Rom blir grunnlagt. Nabonassar blir konge i Babylon i år 747. Tiglat-Pileser III er konge i Assyria fra 747 til 734.)

  728

  Hiskia blir konge i Juda. (Salmanassar IV blir konge i Assyria.)

  721

  Nordriket blir ødelagt. De ti stammene blir ført i fangenskap. Mika profeterer.

  642

  Nahum profeterer.

  628

  Jeremia og Sefanja profeterer.

  609

  Obadja profeterer. Daniel føres som fange til Babylon. (Ninive faller i 606. Nebukadnesar er konge i Babylon fra 604–561.)

  600

  Lehi forlater Jerusalem.

  598

  Esekiel profeterer i Babylon. Habakkuk profeterer. Sidkia blir konge i Juda.

  588

  Mulek reiser fra Jerusalem til løftets land.

  588

  Nephittene skiller lag med lamanittene (mellom 588 og 570).

  587

  Nebukadnesar erobrer Jerusalem.

  Fra jødenes historie:

  Fra Mormons bok:

  537

  Kyros bestemmer at jødene kan vende tilbake fra Babylon.

  520

  Haggai og Sakarias profeterer.

  486

  Ester.

  458

  Esra får fullmakt til å foreta reformer.

  444

  Nehemja blir utnevnt til stattholder i Judea.

  432

  Malakias profeterer.

  400

  Jarom mottar platene.

  360

  Omni mottar platene.

  332

  Aleksander den store erobrer Syria og Egypt.

  323

  Aleksander dør.

  277

  Septuaginta, oversettelsen av jødenes skrifter til gresk, blir påbegynt.

  167

  Makabeeren Mattatias gjør opprør mot Syria.

  166

  Judas Makkabeus blir jødenes leder.

  165

  Templet renses og innvies på nytt. Begynnelsen til hannuka eller tempelvielsens fest.

  161

  Judas Makkabeus dør.

  148

  Abinadi lider martyrdøden. Alma gjenoppretter Kirken blant nephittene.

  124

  Benjamin holder sin siste tale til nephittene.

  100

  Alma den yngre og Mosiahs sønner begynner sitt arbeide.

  91

  Dommernes regjeringstid begynner blant nephittene.

  63

  Pompeius erobrer Jerusalem og makabeernes styre i Israel tar slutt.

  51

  Kleopatra regjerer.

  41

  Herodes og Fasael blir likeverdige tetrarker i Judea.

  37

  Herodes blir leder i Jerusalem.

  31

  Slaget ved Aktion. Augustus er keiser i Rom fra år 31 f.Kr. til år 14 e.Kr.

  30

  Kleopatra dør.

  17

  Herodes bygger templet opp igjen.

  6

  Lamanitten Samuel profeterer om Kristi fødsel.

  Fra kristen æra:

  Fra Mormons bok:

  År e.Kr.

  År e.Kr.

  30

  Jesus begynner sin virksomhet.

  33

  Jesus blir korsfestet.

  33 eller 34

  Den oppstandne Kristus viser seg i Amerika.

  35

  Paulus blir omvendt.

  45

  Paulus drar ut på sin første misjonsreise.

  58

  Paulus sendes til Rom.

  61

  Beretningen i Apostlenes gjerninger avsluttes.

  62

  Rom blir brent. De kristne forfølges under Nero.

  70

  De kristne trekker seg tilbake til Pella. Jerusalem beleires og erobres.

  95

  De kristne blir forfulgt av Domitian.

  385

  Nephittene som nasjon blir utslettet.

  421

  Moroni skjuler platene.