Hivá
Ne Kalusefai ʻa e ʻEikí
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

99

Ne Kalusefai ʻa e ʻEikí

Molumalu

1. Ne kalusefai ʻa e ʻEiki,

He funga kolosi,

Hono toto ko e feilaulau,

ʻO hao ai koe mo au.

2. Ne kalusefai pea pekia,

Ki haʻa tangata.

Fōngia ʻa mate pea fou ai,

Nofo ʻitāniti.

3. Ne kalusefai ʻa e Lami,

Pea ʻomi ʻa e moʻui.

Ko e mana ia ʻo e toe tuʻu,

Pea tau hao atu.

Fakaleá: Vilate Raile, 1890–1954. © 1948 LDS

Fakatuʻungafasí: Leroy J. Robertson, 1896–1971. © 1948 LDS

Luke 23:33, 46

Hilamani 14:14–19