Hivá
Lolotonga ʻEku Nofo
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

133

Lolotonga ʻEku Nofo

ʻI he fiefia

1. Lolotonga ʻeku nofó,

Mūnoa he poʻuli,

Puna mai ʻa e ʻāngelo,

ʻOmi ʻa e maama.

[Chorus]

ʻIkai lava fakahā pē,

Kuo toe ulo ʻa e maama,

ʻO ne maama maʻu pē ki

hoku laumālie.

2. Lolotonga ʻeku nofó,

Taufā he poʻuli,

ʻIloange kuo ulo,

ʻA e maama moʻoni.

[Chorus]

ʻIkai lava fakahā pē,

Kuo toe ulo ʻa e maama,

ʻO ne maama maʻu pē ki

hoku laumālie.

3. Lolotonga ʻeku nofó,

Mohe he poʻuli,

Pea ne u toe mamata,

He maama ne ʻave.

[Chorus]

ʻIkai lava fakahā pē,

Kuo toe ulo ʻa e maama,

ʻO ne maama maʻu pē ki

hoku laumālie.

4. Lolotonga ʻeku nofó,

Ngāue he poʻuli,

Ne ulo mai ʻa e maama,

Hono Laumālie.

[Chorus]

ʻIkai lava fakahā pē,

Kuo toe ulo ʻa e maama,

ʻO ne maama maʻu pē ki

hoku laumālie.

Fakaleá: Eliza E. Hewitt, 1851–1920

Fakatuʻungafasí: John R. Sweney, 1837–1899

ʻĪsaia 60:19

Same 16:9, 11