Hivá
Ko e Laumālie ʻo e ʻOtuá
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

2

Ko e Laumālie ʻo e ʻOtuá

ʻI he fiefia lahi

1. ʻOku vela ʻa e loto ʻo e tangata,

ʻI he Laumālie ʻo e ʻOtua

Pea ʻoku fakamoʻoni ai ʻeni,

ʻA e totonu pea mo e moʻoni.

[Chorus]

Hiva fakamālō mo e kau ʻāngelo,

Hōsana, Hōsana kia Sihova,

Kolōlia ki Heʻene ʻafio ʻo taʻengata,

ʻĒmeni, pea ʻēmeni.

2. ʻOku fakalahi ʻe hotau ʻOtua,

ʻA e poto mo e ʻilo ʻa e kakai

Ke nau tali ki Heʻene folofola,

ʻO hao ai mei he kovi ʻo māmani.

[Chorus]

Hiva fakamālō mo e kau ʻāngelo,

Hōsana, Hōsana kia Sihova,

Kolōlia ki Heʻene ʻafio ʻo taʻengata,

ʻĒmeni, pea ʻēmeni.

3. Pea kuo toe ʻomi ki māmani,

ʻI Heʻene fekau mai ʻa e ʻāngelo

ʻA e ngaahi kelesi mo e tāpuaki,

Ne maʻu ʻe he kakai ʻi onoʻaho.

[Chorus]

Hiva fakamālō mo e kau ʻāngelo,

Hōsana, Hōsana kia Sihova,

Kolōlia ki Heʻene ʻafio ʻo taʻengata,

ʻĒmeni, pea ʻēmeni.

4. Kuo ofi ʻa e ʻaho ʻe fakataha,

ʻE Sihova ʻa e meʻa kotoa pē

Pea ʻe hāʻele ʻa e ʻAlo ʻo e ʻOtua,

Ke fakamoʻui ʻEne fānau hē.

[Chorus]

Hiva fakamālō mo e kau ʻāngelo,

Hōsana, Hōsana kia Sihova,

Kolōlia ki Heʻene ʻafio ʻo taʻengata,

ʻĒmeni, pea ʻēmeni.

Fakaleá: Uiliami W. Felipisi, 1792–1872. Naʻe kau ʻi he ʻuluaki tohi himi ʻa e Siasí, 1835. Naʻe hivaʻi ʻi hono fakatapui ʻo e Temipale Ketilaní ʻi he 1836.

Fakatuʻungafasí: Henry Tucker, ca 1844

Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 109:79–80

Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 110