Hivá
Tokoni Mai ke U Akoʻi
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

176

Tokoni Mai ke U Akoʻi

ʻI he loto-fakamātoato

1. Tokoni mai keu akoʻi,

ʻAki Ho Laumālié,

Ke u lava liliu ha tahá,

Ki Ho ngaahi hala.

2. Tokoni mai ke u tataki,

Ha taha pea ʻofaʻí,

ʻAtu ki ho nāunaú,

ʻI Ho Laumālié.

3. Fakafonu ʻilo au.

Mo ha leʻo ʻilo paú,

Tataki ʻi Hoʻo ʻofá,

Pea māfana aí.

4. Tokoni mai ke u kumi,

ʻA e fanga lami hē,

Hoko ko e Tauhi leleí,

ʻE Tamai tokoni mai.

Fakaleá mo e tuʻungafasí: Lorin F. Wheelwright, 1909–1987. © 1958, 1985 Lorin F. Wheelwright. ʻOku ngofua ke hiki hano tatau ʻo e himi ko ʻení ke ngāue ʻaki pē ʻi he Siasí pe ʻi he ʻapí ʻi ha meʻa ʻoku ʻikai fakakomēsialé.

Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 43:15–16

Sione 21:15–17