Hivá
ʻA e Meʻa Moʻui Kotoa pē
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

28

ʻA e Meʻa Moʻui Kotoa pē

ʻI he fiefia lahi

1. ʻA e meʻa moʻui kotoa pē,

Homou leʻo hiki hake,

Haleluʻia! Haleluʻia!

Huelo koula ʻo e laʻā

Mo e maama ʻo e māhiná,

Haleluʻia! Haleluʻia!

[Chorus]

Haleluʻia,

Ke hiva

Haleluʻia.

2. Matangi angi mālohi,

Holo mo e ʻao he langi,

Haleluʻia! Haleluʻia!

Fiefia he pongipongi

Ngeia ʻi he efiafi,

Haleluʻia! Haleluʻia!

[Chorus]

Haleluʻia,

Ke hiva

Haleluʻia.

3. ʻA e vaitō ekiaki

Mou hiva ki he ʻEiki,

Haleluʻia! Haleluʻia!

ʻOkú Ne fakamaama

ʻA e faʻahinga tangata

Haleluʻia! Haleluʻia!

[Chorus]

Haleluʻia,

Ke hiva

Haleluʻia.

4. ʻA māmani he ʻahó ni,

Fakahā e Māfimafi,

Haleluʻia! Haleluʻia!

Matala pea fua e ʻakau

ʻO tala hono nāunau,

Haleluʻia! Haleluʻia!

[Chorus]

Haleluʻia,

Ke hiva

Haleluʻia.

Fakaleá: St. Francis of Assisi, 1182–1226; liliu ʻe William H. Draper, 1855–1933

Fakatuʻungafasí: Fasi faka-Siamane, fokotuʻutuʻu ʻe Ralph Vaughan Williams, 1872–1958. Naʻe toe pulusi ʻa e mūsiká mei he English Hymnal ʻi ha fakangofua mei he Oxford University Press. ʻOku tapu ke hiki hano tatau taʻe maʻu ha tohi fakangofua mei he toko taha ʻoku ne maʻu ʻa e mafai pulusí.

Same 148

Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 128:23