Hivá
ʻOku ai ʻi Māmani
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

199

ʻOku ai ʻi Māmani

Fofonga fiefia

1. ʻOku ai ʻi māmaní

ʻa e siasi moʻoní,

ʻA ia naʻe hāʻele mai mo Sīsū,

Kuo toe ʻomí ni

ki he ʻOtu motu ní

Tau hiva fakamālō kia Sīsū.

[Chorus]

Vakai ki he folofola

Hā mei he Tohi Tapú,

Tala ʻe Taniela

Ha fuʻu puleʻangá

ʻE fokotuʻu pea tuʻu maʻú.

2. Ne tā mei he moʻungá

Taʻe kau ai ha nimá,

Pea ʻe hangahanga teka atú,

Ke ʻosi mo ikuna

ʻa e ngaahi meʻa halá,

Hiva fakafetaʻi kia Sīsū.

[Chorus]

Vakai ki he folofola

Hā mei he Tohi Tapú,

Tala ʻe Taniela

Ha fuʻu puleʻangá

ʻE fokotuʻu pea tuʻu maʻú.

3. Fakahā ʻe Sihová

Ke ai ha palōfitá,

Ke taki totonu ʻa kitautolú,

ʻA e kau ʻapositoló

mo e kau ʻevangeliō,

Tau hiva hōsaná kia Sīsū.

[Chorus]

Vakai ki he folofola

Hā mei he Tohi Tapú,

Tala ʻe Taniela

Ha fuʻu puleʻangá

ʻE fokotuʻu pea tuʻu maʻú.

4. Pea nau tuʻi ʻaki

ʻa e Tuʻi māfimafí,

Tuku ʻa e mahafu ka tau hū atú,

Ki Hono puleʻangá

ʻo maʻu ha tofiʻá,

Hiva haleluʻiá kia Sīsū.

[Chorus]

Vakai ki he folofola

Hā mei he Tohi Tapú,

Tala ʻe Taniela

Ha fuʻu puleʻangá

ʻE fokotuʻu pea tuʻu maʻú.

Fakaleá: ʻIlisa R. Sinou, 1804–1887

Fakatuʻungafasí: George F. Root, 1820–1895

Lea Fakatātā 22:6

ʻAlamā 37:35