Hivá
Sīsū ʻo Nāsaleti
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

95

Sīsū ʻo Nāsaleti

Uouongataha

1. Sīsū ʻo Nāsale-

ti ko e Tuʻi.

Kuó Ne ikunaʻi,

ʻa hētesi

Tuku e taloni,

ʻi he Langi.

Ka Ne hifo mai,

ki māmani.

2. Kuo mau paki ʻa e mā

maʻu ia.

Pea fakakaukau,

kia koe Sīsū

Hoʻo pekia ʻi,

Kālevale,

ʻA e ngāue ke fai,

ke u hao ai.

3. Toʻo ʻa e ipu

angavaivai.

Loto e ke ʻatu,

ʻeku Tamai

Tataki he hala,

te u foua,

Moʻui taʻengata,

fakanonga.

Fakaleá mo e tuʻungafasí: Hugh W. Dougall, 1872–1963

Sione 6:38–40

Sione 15:13