Hivá
Ke Tau Ngāue Mālohi
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

76

Ke Tau Ngāue Mālohi

ʻI he ʻapasia

1. Ke tau ngāue mālohi.

Sāpate ʻo e ʻEiki.

Pea mālōlō

he ngāue,

Fakamālō pea fai

Ki ai maʻu ai pē,

He ngaahi tāpuaki.

2. Neongo pē ʻa e mamahi.

Kumi ki he moʻui.

Ko ia ʻa ho-

ʻo totongi.

Maʻu e sino tapu

Ko e fakamanatu,

Ko e fakamanatu.

3. Ongo mai fakaʻofa.

ʻA e ngaahi foaki kotoa

He loto ma-

fesifesi.

Ko e feilaulau ʻeni

Pea tau ʻoatu,

Ko e fakapapau.

4. ʻOkú ne haohaoa.

Mo faʻa folofola.

Neongo ʻa e la-

hi ʻa e hia.

Tau liʻaki ia

Tafoki ki he ʻEikí

Maʻu Hono laumālié.

Fakaleá: Uiliami W. Felipisi, 1792–1872. Kau ʻi he ʻuluaki tohi himi ʻa e Siasí, 1835.

Fakatuʻungafasí: Thomas C. Griggs, 1845–1903

Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 59:8–12

ʻĪsaia 1:16–18