Hivá
Ko ha Tangata Fononga Fonu he Loto-mamahi
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

17

Ko ha Tangata Fononga Fonu he Loto-mamahi

Loto-fiemālie

1. Ko ha tangata fononga

Fonu he loto mamahi,

Naʻá ma faʻa fetaulaki

Peá ne kole ha tokoni

Ne ʻikai te u malava

ʻO ʻekea siʻono hingoa

Naʻe hā mei hono fofongá

ʻA e ʻulungāanga ʻofa.

2. Naʻá ne hūfia hoku falé,

He teuteu ʻeku tēpilé,

Ne u ʻave kotoa ki ai

Neongo ʻene toe siʻí,

Naʻá ne tāpuakiʻi

Pea ʻomi hoku ʻinasí

Naʻe hangē ha mana ʻeni

Tatau mo haʻa ʻIsilelí.

3. Ne u sio atu ki ai,

Veʻe fauniteni masaní,

Kuo tafe atu he maká

ʻA e vai mapunopuná,

Peá ne ʻalu ai ke inu

Mole ʻa e ivi ne maʻu

Peá ne ʻutu tuʻo tolu

Inu ʻa e ʻū ipu fonu.

4. Kuo ʻosi atu ʻa e vaí

Manavahē mo e matangí

Ne u ongona hono leʻó

ʻO u feinga fakatoʻotoʻó

Pea ʻave ki hoku falé

ʻA e paionia malōlō hē

ʻOiau ʻa e ngoue ʻĪtení

Lolotonga ʻeku misí

5. Ne u mamata ai he halá

Kuó ne faingataʻaʻia

Lahi ʻa e kafo hono tā

Peá u tokoniʻi iá

ʻOatu ʻene meʻakaí

Maʻu peá ne mālohí

Ne ngalo ʻene mamahí

Melino ne na feohí

6. Ne u toe mamata kiate ia

He fale fakapōpulá

Kuo nau tala ʻo fakahā

Ko e lavaki ʻo e fonuá

Ne u tuʻu hono tafaʻakí

Mate ko e fakamoʻoní

Mamata tonu he filí

He fakatanga mālohí

7. Pea fakafokifā kuo hā

Ha tangata kuo monuka

Tā ko e Fakamoʻui Iá

ʻOiau ʻEne folofolá

Ne ʻikai ai pē te ke mā

ʻOiau e loto-veiuá

Haʻu ki ho mālōlōʻangá

Nonga pea mo e fiefiá.

Fakaleá: James Montgomery, 1771–1854

Fakatuʻungafasí: George Coles, 1792–1858, alt.

Koe himi ia naʻe manako taha ai ʻa e Palōfita ko Siosefa Sāmitá. Vakai, History of the Church, 6:614–15

Mātiu 25:31–40

Mōsaia 2:17