Hivá
Huhuʻi ʻo ʻIsileli
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

5

Huhuʻi ʻo ʻIsileli

Māmālie

1. Huhuʻi ʻo ʻIsi-

leli ko e maama,

Tau kole mo hū kiate Ia.

ʻI he ʻahó ni,

Maama ʻa e poʻuli,

Ko hotau ʻEiki ko e Tuʻi.

2. ʻE hāʻele mai ke

fakatahaʻi,

Kotoa ʻEne fanga sipi.

Ki Saione,

Nofo mo e ʻEiki,

Fiefia mo e Tamai.

3. ʻE fēfē ʻeku tau-

tapa he hia,

ʻO kaú ka hē ʻi toafa,

Ko e fili ʻena,

ʻE fakamaʻitoʻa,

Ko ʻIsileli fiefia.

4. Fānau ʻo Saione

ke langa hake,

He vahehongofulu pē,

Kuo hā pea ʻoua,

Naʻa manavahē,

Ko e kolo maʻataua pē.

5. Huhuʻi ʻa e maama

hoku huhuʻi

Ki hoku laumālié ni

Hoku hala ke

hulu mo tataki

Tāpuakiʻi au ʻEiki.

6. Hōsana ʻa e kau ʻā-

ngelo he langí.

ʻO nau tala ki māmaní.

Lau ʻitāniti

pea feongoʻakí

Fai pea mo e fakafetaʻi.

Fakaleá: Uiliami W. Felipisi, 1792–1872; naʻe liliu mei he faʻu ʻa Joseph Swain, 1761–1796. Naʻe kau ʻi he ʻuluaki tohi himi ʻa e Siasí, 1835.

Fakatuʻungafasí: Freeman Lewis, 1780–1859.

ʻEkesōtosi 13:21–22

1 Nīfai 22:12