Hivá
Kau, ʻĀngelo ne Hiva
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

118

Kau, ʻĀngelo ne Hiva

Longomoʻui

1. Kau ʻāngelo ne hivá,

Kololia ki he Tuʻi,

Melino ʻi māmani

Angahala ke foki.

Fiefia ki langi ē

Puleʻanga kotoa pē,

Kuo ʻaloʻi ʻa e tama,

ko e ʻĪmanuela,

[Chorus]

Hiva fakafetaʻi,

Kuo ʻaloʻi ē Tuʻi.

2. ʻAloʻi fakalangi,

Tuʻi māʻoniʻoni,

ʻOmi ʻa e moʻui

Fou mai mei he ʻEiki.

Fotu ʻa Hono ngeia

ʻO tupu ko e tangata,

Māmani ne nau hiva,

ʻAloʻi e Misaia,

[Chorus]

Hiva fakafetaʻi,

Kuo ʻaloʻi ē Tuʻi.

Fakaleá: Charles Wesley, 1707–1788

Fakatuʻungafasí: Felix Mendelssohn, 1809–1847

Luke 2:8–14

3 Nīfai 25:2