Hivá
ʻOku Taki ʻa e Laumālié
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

73

ʻOku Taki ʻa e Laumālié

Hiva fiemālie

1. Ka taki e Laumālié,

Tala ʻa e moʻoní,

Pea fakamoʻoniʻí,

ʻEiki ko Kalaisí.

2. Tuku ʻa e Laumālié,

Ke Ne fakahinohinó,

Taki pea maluʻi,

Pea u muimui atú.

3. Taki au Ho laumālie

Hoʻo ngaahi founga

Pea mau nofo kiate koe

ʻI he houa kotoa.

Fakaleá: Penelope Moody Allen, fāʻeleʻi 1939. © 1985 LDS

Fakatuʻungafasí: Martin Shaw, 1875–1958. Maʻu ʻa e mafai Pulusí ʻe he Curwen & Sons, Ltd. he 1915. Fakangofua ʻe he kau fakafofonga ʻo e G. Schirmer Inc., U.S. ke toe pulusi. ʻOku tapu ke hiki hano tatau ʻo e himí ni taʻe maʻu ha tohi fakangofua mei he maʻu mafai pulusí.

Molonai 10:5–7

Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 11:12–14