Hivá
ʻE Vakai Naʻe Pekia
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

100

ʻE Vakai Naʻe Pekia

Molumalu

1. ʻE vakai naʻe pekiá.

ʻA Sīsū ko e fuʻu Hau.

Ko e feilaulau ʻo e hia.

ʻI he mamahi hulu fau.

ʻO Ne huhuʻi kitautolu.

2. Hono nifi ʻa e manuki,

Ne fai ʻe he kau fietoʻa.

Kae feʻunga ʻa e kātaki.

Siʻono fofonga ʻofa,

He hulu fau ʻetau hia.

3. ʻA e tatā talatala,

Faʻu ʻaki Hono ʻulu.

Fakakofu kulokula.

Oma ne unuʻi ʻahu,

Ne ʻo hake ke Ne inu.

4. Ke tau fakatātā ʻaki,

ʻA e mā pea mo e ipu vai.

Hono sino ne tutuki.

Pea mo e taʻataʻa tapu.

Ne lingi maʻatautolu.

5. ʻOku hā he folofola

Ke tau fakamanatua

Pea mo fai ha ʻapasia

Fakamaʻa hoto nima

Ke u hao mei he malaʻia.

6. ʻOku ʻilo Ne moʻuí

Pea tau fakafetaʻí

Pea feinga he ʻaho ní

Fai hono finangaló

Maʻu ai ʻEne tāpuakí

Fakaleá: ʻĪlisa R. Sinou, 1804–1887

Fakatuʻungafasí: George Careless, 1839–1932

Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 18:11

Luke 22:42

Luke 23:46