Hivá
Ko e Vaʻa Ukameá
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

172

Ko e Vaʻa Ukameá

ʻI he loto-mālohi

1. Fakahā mei he ʻOtuá,

Kia Nīfai ʻi muʻá,

Folofolá māʻoniʻoní,

Ko e vaʻa ukameá.

[Chorus]

Puke ʻa e vaʻa ukameá;

Mālohi mo moʻoní.

Folofola ʻa e ʻOtuá;

Taki homau halá.

2. ʻI heʻetaú fonongá,

Mohu ʻahiʻahiʻí,

He ʻao fakapoʻuli,

Mo e faingataʻa.

[Chorus]

Puke ʻa e vaʻa ukameá;

Mālohi mo moʻoní.

Folofola ʻa e ʻOtuá;

Taki homau halá.

3. Ka hoko e ʻahiʻahi,

Heʻetau fonongá,

Falala he vaʻa ukameá,

Mei ʻolungá.

[Chorus]

Puke ʻa e vaʻa ukameá;

Mālohi mo moʻoní.

Folofola ʻa e ʻOtuá;

Taki homau halá.

4. Pea piki maʻu ki aí,

He ʻaho kotoá,

Lotu pea hiva fiefiá,

Heʻetau fonongá.

[Chorus]

Puke ʻa e vaʻa ukameá;

Mālohi mo moʻoní.

Folofola ʻa e ʻOtuá;

Taki homau halá.

5. Ko e mālōlōʻanga ē,

Vaʻa ukameá,

Taki atu ke tau nofó,

Mo e kau ʻāngeló.

[Chorus]

Puke ʻa e vaʻa ukameá;

Mālohi mo moʻoní.

Folofola ʻa e ʻOtuá;

Taki homau halá.

Fakaleá: Joseph L. Townsend, 1849–1942

Fakatuʻungafasí: William Clayson, 1840–1887

1 Nīfai 15:23–25

1 Nīfai 8

1 Nīfai 12:17