Hivá
Ko e hā Ne Hā ʻi Langí?
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

7

Ko e hā Ne Hā ʻi Langí?

ʻI he loto-mālohi

1. Ko e hā ne hā ʻi langi,

ʻĀngelo ne ne puna,

Peá ne ʻai ha pōpoaki,

Kosipeli taʻe ngata

Ke toe malanga ʻaki,

ʻI māmani kotoá,

Ki he ngaahi faʻahinga,

Mo e ʻotu puleʻangá.

2. ʻIkai naʻe ai ha lotu,

Lotu pē ʻa māmani,

Ko e hā ʻa e toe lotu,

ʻAia ne muʻaki ʻomi

Ne malangaʻaki atu,

ʻE Sīsū ʻi māmaní,

Pehē mo haʻa tautolu,

Fai ʻi he onopōní.

3. Kosipeli ne ʻi fē nai,

Ne ʻikai ke ʻiloa,

Ka ne ʻave nai ʻe hai,

ʻAve pē ʻe Sihova

Naʻe ʻave ki hēvani,

Kae ʻoua pē ke hoko,

ʻA e ʻaho ne tuhá ni,

Ke puna ʻa e ʻāngeló.

Fakaleá: John S. Davis 1813–1882

Fakatuʻungafasí: Evan Stephens, 1854–1930

Fakahā 14:6

Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 138:28–34