Hivá
ʻOku Mau Hū Atu
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

125

ʻOku Mau Hū Atu

ʻI he loto-fakafetaʻi

1. ʻOku mau hū atu,

ʻOtua ʻemau lotu,

Kotoa ʻa ʻemau ngaahi hū,

Falala kia Sīsū.

2. Te mau fakataha,

Ke mau aʻusia,

Pea tau nofo fiefia,

Ki hotau ʻOtuá.

3. Ke tau nofo muʻa

ʻI hotau ʻOtuá,

Pea mo e kau tuenoá,

Fiefia he ʻOtuá.

4. Tau tui ki he leá,

ʻA hotau ʻOtuá,

Ko e hā ha ngāue ʻe ʻEikí,

Te u mate ki aí.

Fakaleá: William Walsham How, 1823–1897

Fakatuʻungafasí: ʻOku ʻikai ʻilo pe ko e faʻu ʻa hai.

fokotuʻutuʻu ʻe Lowell Mason, 1792–1872 mo George J. Webb, 1803–1887

Lea Fakatātā 3:9

Mātiu 25:34–40