Hivá
Siʻoto ʻOfa Sāpate
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

175

Siʻoto ʻOfa Sāpate

Fofonga-fiefia

1. Siʻoto ʻofa Sāpate,

ʻOku tau mālōlō ai,

ʻO tauhi pē ʻa e ngāue,

ʻI he ako ʻoku fai,

Mālō ki he kau faiako,

ʻOku nau faimālohí,

ʻI he meʻa ʻe hokó,

Ke tau ʻilo ʻa e moʻoní.

[Chorus]

Siʻoto ʻofa Sāpate,

ʻOku tau mālōlō ai,

ʻO tauhi pē ʻa e ngāue,

ʻI he ako ʻoku fai.

2. Fanongo ki he fafangu,

ʻOku ʻaulolongo mai,

Fanongo ki he kau monū,

ʻA ia ʻoku hiva mai,

Ko hono nota fua pē,

ʻOku pehē mou ōmai,

ʻE tamaiki tau ō vavé,

Naʻa tau tōmui ai.

[Chorus]

Siʻoto ʻofa Sāpate,

ʻOku tau mālōlō ai,

ʻO tauhi pē ʻa e ngāue,

ʻI he ako ʻoku fai.

3. Ko ʻeni ʻoku tau lotu,

ʻI he ʻao ʻo e ʻOtua,

ʻI heʻetau fakaʻamu,

ʻE ʻilo Hono halá,

Ko ʻeni ʻoku tau ako,

ʻI heʻetau kei siʻi,

ʻA e fakahā kuo tō,

ʻIlo ai ʻa e moʻoní.

[Chorus]

Siʻoto ʻofa Sāpate,

ʻOku tau mālōlō ai,

ʻO tauhi pē ʻa e ngāue,

ʻI he ako ʻoku fai.

4. ʻOku tau fakataha mai,

ʻEni mo e kāinga,

Mo hotau kaungāʻapí,

Ke ako folofolá,

Ko hotau loto moʻoní,

ʻI heʻetau ngāué,

Ko e fānau ʻa e ʻOtua,

Kitautolu fulipē.

[Chorus]

Siʻoto ʻofa Sāpate,

ʻOku tau mālōlō ai,

ʻO tauhi pē ʻa e ngāue,

ʻI he ako ʻoku fai.

Fakaleá: Robert B. Baird, 1855–1916

Fakatuʻungafasí: Ebenezer Beesley, 1840–1906

Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 59:9–10

Mōsaia 4:15