Hivá
ʻOku Fakaofo
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

102

ʻOku Fakaofo

ʻI he loto-fakakaukau

1. ʻOku fakaofo ʻa e ʻofa ʻa Sīsū,

ʻI he kelesi kuó Ne foaki maʻaku,

ʻI heʻeku ʻilo ne kalusefai Ia,

ʻO Ne pekia koeʻuhi ko e angahala,

[Chorus]

ʻOku fakaofo ʻa ʻEne pekia

koeʻuhi ko au,

ʻOku fakaofo kiate au.

2. ʻOku fakaofo ʻa ʻEne hifo mai,

Mei Hono ʻafioʻanga tapu moʻoni.

Ke fakamoʻui ʻa hoku laumālie,

ʻOku ʻikai toe ai ha ʻofa lahi pehē,

[Chorus]

ʻOku fakaofo ʻa ʻEne pekia

koeʻuhi ko au,

ʻOku fakaofo kiate au.

3. Naʻe tafe taʻataʻa mei Hono nima,

Ke totongi ʻa e moʻua ʻo ʻeku hia

ko ia ʻe ʻikai ngalo ʻeku fakamālō,

Kae ʻoua ke u punou ʻi Hono lalo vaʻé.

[Chorus]

ʻOku fakaofo ʻa ʻEne pekia

koeʻuhi ko au,

ʻOku fakaofo kiate au.

Fakaleá mo e tuʻungafasí: Charles H. Gabriel, 1956–1932

Mōsaia 3:5–8

Sione 15:13