Hivá
Tānaki Ho Ngaahi Tāpuaki
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

148

Tānaki Ho Ngaahi Tāpuaki

ʻI he fofonga fiefia

1. ʻO ka ke ka fononga he faingataʻá,

ʻOua naʻá ke manavasiʻi,

ʻO mahalo kuo mole ia kotoa,

Kae maʻu ho ngaahi tāpuaki.

[Chorus]

Tānaki ʻa

ho tāpuaki.

Tānaki ʻo

lau taki taha,

Tānaki ʻa

e tāpuaki.

Sio ki he ʻofa

ʻa e ʻOtua.

2. Pea ʻo ka faingataʻa ʻa e ngāue,

ʻA ia kuo ui koe ke ke fai,

Tānaki hoʻo ngaahi tāpuaki,

Peá ke hiva koe ʻi he ngaahi ʻaho.

[Chorus]

Tānaki ʻa

ho tāpuaki.

Tānaki ʻo

lau taki taha,

Tānaki ʻa

e tāpuaki.

Sio ki he ʻofa

ʻa e ʻOtua.

3. ʻO ka ke ka sio ki he kakai,

Mo honau fonua mo ʻenau koula,

Manatuʻi kuo talaʻofa ʻe Sīsū,

Ha koloa taʻe ʻi ai hano ngataʻanga.

[Chorus]

Tānaki ʻa

ho tāpuaki.

Tānaki ʻo

lau taki taha,

Tānaki ʻa

e tāpuaki.

Sio ki he ʻofa

ʻa e ʻOtua.

4. Tānaki ho ngaahi tāpuaki,

ʻE tokoni ʻe he kau ʻāngelo,

Te nau fakafiemālieʻi koe,

Ki he ngataʻanga ʻo e fonongá.

[Chorus]

Tānaki ʻa

ho tāpuaki.

Tānaki ʻo

lau taki taha,

Tānaki ʻa

e tāpuaki.

Sio ki he ʻofa

ʻa e ʻOtua.

Fakaleá: Johnson Oatman, Jr., 1856–1922

Fakatuʻungafasí: Edwin O. Excell, 1851–1921

Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 78:17–19

ʻAlamā 34:38