Hivá
Ne U Ongoʻi ʻa e Ngaahi Fafangú
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

121

Ne U Ongoʻi ʻa e Ngaahi Fafangú

ʻI he loto-fakakaukau

1. Ne u ongoʻi ʻa e ngaahi fa-

fangú he Kilisimasi,

Fiefia ʻa māmani he, Me-

lino kuo ʻi Hono kakaí.

2. Pehē ʻa e ngaahi taua

ʻo e fafangu heʻenau tā,

Kuo ʻi māmani ʻa e,

Melino ʻi Hono kakaí.

3. Mapelu ʻa hoku ʻulu

mole pea mo e ʻamanakí,

Fehiʻa mo e manuki,

Melino ʻi Hono kakaí.

4. Toe ongo mai ʻa e fafangú

ʻOtua moʻui Iá,

Ikunaʻi ʻa e kovi,

Melino ʻi Hono kakaí.

5. Fiefia ʻa e kakai kotoá,

Hoko mai ʻa e ʻaho,

Kalanga hivá fiefia,

Melino ʻi hono kakaí.

Fakaleá: Henry Wadsworth Longfellow, 1807–1882

Fakatuʻungafasí: John Baptiste Calkin, 1827–1905

Luke 2:14

Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 3:1–3