Hivá
Sīsū ne Ne Huhuʻi
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

160

Sīsū ne Ne Huhuʻi

ʻI he loto-tui

1. Sīsū ne Ne huhuʻi,

ʻEtau ngaahi angahala,

Hao ai koe hao ai au,

Mei he mate malaʻiá,

[Chorus]

Tau fakataha ʻo ʻatu,

Fakamālō he ʻofá,

Ne fai ki he māʻoniʻoni,

Mo e angahalá.

2. ʻĀtama mo ʻIvi ne,

Na fai ʻa e ngaahi hia,

Ne fua ʻe Kalaisi,

ʻO Ne hifo ʻo pekiá,

[Chorus]

Tau fakataha ʻo ʻatu,

Fakamālō he ʻofá,

Ne fai ki he māʻoniʻoni,

Mo e angahalá.

3. Tau fai tui tala ki

Heʻene ngaahi fekaú,

Laumālie Māʻoni-

ʻoni kuó ta lave ai,

[Chorus]

Tau fakataha ʻo ʻatu,

Fakamālō he ʻofá,

Ne fai ki he māʻoniʻoni,

Mo e angahalá.

4. Tau fai tui tala ki

Heʻene ngaahi fekaú,

Ke tau maʻu ha tofi-

ʻa ʻi Hono puleʻangá.

[Chorus]

Sīsū ko e fakamoʻuí,

Ia ʻo e māmaní,

Hakeakiʻi kitautolú,

Tuku ke tau moʻuí.

Fakaleá: Joseph L. Townsend, 1849–1942

Fakatuʻungafasí: William Clayson, 1840–1887

Hilamani 5:12

Same 62:1–2