Hivá
Ko e Moʻunga ʻo Saione
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

19

Ko e Moʻunga ʻo Saione

Loto-fakaʻeiʻeiki

1. Ko e moʻunga ʻo Saione ē,

ʻA ia kuo hakeekiná,

Ko ha feituʻu fungani lelei,

Kalofanga ʻo e kau liʻekiná,

Saioné, Saioné! ʻA e māsaní,

Ko hoʻo ngaahi fakaʻofoʻofa,

Tō ai ʻeku ʻamanekiná.

2. Neongo ʻa e manuki mo e lumá,

Kau poto fakaemāmaní,

Pea tuʻu pe ʻa e laukau ʻo luma,

Kae fiefia siʻo kakai ní,

Saioné, Saioné! ʻA e māsaní,

Neongo hoʻo ngaahi faingataʻá,

Kae kehe pē ke ʻatauá.

3. ʻE fokotuʻu maʻu pē ʻa e koló,

ʻE he nima pe ʻo Sihová,

ʻOmi ʻa e koula ʻa e maka tasiló,

Haʻa tuʻi ha meʻaʻofá,

Saioné, Saioné! ʻA e māsaní,

Fakaʻofoʻofa ho ngaahi tauá,

Mo Ho nāunau tapuha.

4. Ko e hā ha meʻa ʻe taʻofi aú,

Tuku pē ke u ʻalu atú,

ʻO mamata he ʻene māsani faú,

Mo hono temipale tapú,

Saioné, Saioné! ʻA e māsaní,

Te mau hū atu ʻi ho temipalé,

Pea mau nofo ai mo Koé.

Fakaleá: Charles W. Penrose, 1832–1925

Fakatuʻungafasí: H.S. Thompson, ca. 1852

ʻĪsaia 2:2–3

Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 64:41–43