Hivá
Hoku ʻEiki Te U Hū Atu
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

84

Hoku ʻEiki Te U Hū Atu

Loto-fiemalie

1. Hoku ʻEiki Te u hū atu

Fakamālō taʻe tuku,

Hoku lotó, Te u ʻoatu

Laumālie Ko e fakaū,

Folofola kuo ongona

Leʻohi ʻEiki kau nongá

Peá u nofo, he ʻAfioná

Silaʻi Ho folofolá

2. Fakamaama ʻE ʻEiki ē

Ke u ikuna hoku palé,

Loto-laveá, Mafasia

ʻE ʻOtua, ʻAloʻofa,

ʻOmi ʻEiki Hoʻo maama

Ke u lava sio pea ikuna

Peá u moʻui fiefia

Melino ʻa e ʻAfioná.

3. ʻĀ hake ā Faimālohi

Pea tokanga ki he filí,

Mo e haʻi ʻo e māmaní

Sētane mo e, ʻAhiʻahí,

Pea te u toe foki atu ā

Feohi pea malu Ho nimá

ʻOu nofo pē kiate Koe

Nonga pea fiemālié.

Fakaleá mo e tuʻungafasí: Joseph H. Dean, 1855–1947

Same 119:103–105

Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 97:8–9