Hivá
Kuo ʻOsi ʻa e ʻAho
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

83

Kuo ʻOsi ʻa e ʻAho

Loto-nonga

1. Kuo ʻosi ʻa e ʻahó,

Hoko mai ʻa e pō

Mamalú ni kuo tō,

ʻI hotau lotó.

2. Sīsū kuó Ne ʻomi,

ʻA e tāpuaki

ʻO fiefia ai

Hono kakaí.

Fakaleá: Sabine Baring-Gould, 1834–1924

Fakatuʻungafasí: Joseph Barnby, 1838–1896

Lea Fakatātā 3:24

ʻAlamā 37:37