Hivá
Ko Hoku Huhuʻi
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

67

Ko Hoku Huhuʻi

ʻI he fiefia

1. ʻOku moʻui hoku Huhuʻí,

Pea kuó Ne ikunaʻí,

ʻA e mate pea mo hētesi,

Ko hoku Tuʻi mo e ʻEiki.

2. ʻOkú Ne moʻui ko e makatuʻú,

ʻO ʻeku tui fakalotú,

Ko e maama ulo maʻu pē,

Ko e faka-fiemālie.

3. Ke foaki Ho Laumalié,

Hoko ko e fakanonga pē,

Fononga ʻi Hono hala

Pea aʻu ki ʻitāniti.

Fakaleá: Gordon B. Hinckley, fāʻeleʻi, 1910. © 1985 LDS

Fakatuʻungafasí: G. Homer Durham, 1911–1985. © 1985 LDS

Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 76:22–24, 41–42

Siope 19:25