Laipelí
ʻEiki ke Ke Tāpuaki
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

89

ʻEiki ke Ke Tāpuaki

ʻI he loto-fakakaukau

1. ʻEiki ke Ke tāpuaki,

Pea fakakoloaʻi,

Pea maʻu nima Hoʻo ʻofá.

He monū kuo tofangá,

Fakafoʻou, mo tatakí,

He ko e toafa tangi ní

Fakafoʻou, mo tatakí,

He ko e toafa tangi ní.

2. Kosipeli taʻengatá,

ʻOmi ko e meʻaʻofá,

Kuo hā fua ʻa e huhuʻí,

Pea moʻui homau lotó,

Faitotonu, faitotonú,

Pea maʻu ai ʻa e moʻoní,

Faitotonu, faitotonú,

Pea maʻu ai ʻa e moʻoní.

Fakaleá: John Fawcett, 1740–1817

Fakatuʻungafasí: Jean-Jacques Rousseau, 1712–1778

Same 31:23–24

Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 6:13