Hivá
Naʻe Lahi Fau ʻa e ʻOfa
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

105

Naʻe Lahi Fau ʻa e ʻOfa

ʻI he loto-nonga

1. Naʻe lahi fau ʻa e ʻofa,

ʻA hotau ʻOtua,

Ne ʻofa mai Hono ʻAlo,

Ko siʻotau hifo.

2. Kālevale pani ʻuli,

Hala ai ʻa e Lami,

Taʻataʻa mahuʻinga,

Lingi he moʻunga.

3. Ke tau fakamanatua,

Heʻetau kai ʻa e mā,

Hono sino tuki faʻo,

Monuka he tao.

4. Naʻá Ne toʻo ʻa e ipu,

Peá Ne ʻoatu,

Mou inu pea moʻui,

Hoku toto ʻeni.

5. Fēfē hono nāunauʻia

Ngāue mahuʻinga

ʻOfa kuo motumānoa

Kuo faka-ʻOtua.

6. Hono sino mahuʻinga

Taipe ia ʻo e mā

Toʻo ʻa e vai fakafoʻou

ʻO e tui kia Sīsū.

Fakaleá: ʻIlisa R. Sinou, 1804–1887

Fakatuʻungafasí: Thomas McIntyre, 1833–1914

Mōsese 4:1–2

ʻAlamā 42:14–15