Hivá
ʻA e ʻOfa Taau mo e ʻAló
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

189

ʻA e ʻOfa Taau mo e ʻAló

Loto-fiemālie

1. ʻA e ʻofa taau mo e ʻAló,

Pea fai Ho finagaló,

ʻOfa ʻoku mau taha ai,

[Chorus]

Fakafonu mai

hoku laumālié.

2. ʻA e ʻofa haʻi fāmilí,

Mo hoku lotó ki he ʻEikí,

ʻOfa ē ʻoku taʻengata

[Chorus]

Fakafonu mai

hoku laumālié.

3. ʻA e ʻofa kuó ne ikuná,

Liliu ʻo melie ʻa e koná,

Kakato ai ʻofa haohaoá,

[Chorus]

Fakafonu mai

hoku laumālié.

4. ʻE ʻEiki ke Ke foakí,

Ha iví ke u liliu aí,

Tokoni mai ʻEiki ke u ʻikuʻí,

[Chorus]

Fakafonu mai

hoku laumālié.

Fakaleá mo e tuʻungafasí: Lorin F. Wheelwright, 1909–1987. © 1969, 1985 Lorin F. Wheelwright. ʻOku ngofua ke hiki hano tatau ʻo e himí ni ʻo ngāueʻaki ki ha ngaahi meʻa fakasiasi pe fakaʻapi pē ʻoku ʻikai fakakomēsialé.

Molonai 7:45–48

Sione 17:20–23