Hivá
ʻO ka Tau Tutuku Hiva Fiefia
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

88

ʻO ka Tau Tutuku Hiva Fiefia

ʻI he loto-ʻapasia

1. ʻO ka tau tutuku,

hiva fiefia,

Ki heʻetau Tamai.

Heʻene ʻofa.

ʻI Heʻene tauhi,

ʻa kitautolu,

Hiva fakamālō

ʻi he ʻaho ní.

2. Fakamālōʻia,

ʻi he lahi fau,

ʻO e ngaahi monū.

Taʻefaʻalaua.

Hiva fiefia.

Mo fakafetaʻi,

ʻOku taau mo I-

a ke Ne maʻú.

3. Ko ho mau Huhuʻi,

ʻoku mau kole,

Siʻemau lotu.

Ke ʻafioʻi.

Tauhi kimautolú,

mei he ngaahi hē,

Tuku mai Hoʻo ʻofa

ki he ngaué.

Fakaleá: George Manwaring, 1854–1889

Fakatuʻungafasí: Ebenezer Beesley, 1840–1906

Same 147:1

ʻAlamā 26:8