Hivá
Tau Laka Atu he Tui Kia Kalaisi
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

35

Tau Laka Atu he Tui Kia Kalaisi

ʻI he loto-fakaʻeiʻeiki

1. Laka atu Tui kia Kalaisí,

Maama ʻo e lotó mo e ʻatamaí.

ʻOfa he ʻOtuá pea mo e kakaí,

[Chorus]

Hāleluʻiá! Hāleluʻiá! Hāleluʻiá.

2. Laka atu Lau ʻa e folofolá,

ʻO fiefia ʻi Hono huafá,

Maʻu ʻa e moʻui ʻoku taʻe ngatá.

[Chorus]

Hāleluʻiá! Hāleluʻiá! Hāleluʻiá.

3. Laka atu Fou ʻia Kalaisí,

Hā ʻEne ʻofa ʻaho e mamahí,

Moʻui taʻe ngata kuo foaki.

[Chorus]

Hāleluʻiá! Hāleluʻiá! Hāleluʻiá.

Fakaleá: Marvin K. Gardner, fāʻeleʻi 1952; makatuʻunga he 2 Nifai 31:20. © 1985 LDS

Fakatuʻungafasí: Vanja Y. Watkins, fāʻeleʻi 1938. © 1985 LDS

2 Nīfai 31:20

Hilamani 3:28–30