Hivá
Ko e Maama Faka-ʻOtuá
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

197

Ko e Maama Faka-ʻOtuá

ʻI he loto-fakamatoato

1. Ko e nāunau ʻo e ʻOtuá,

ʻOku hā he fonuá,

Fakamāma ki he loto

mo e ʻamanakí.

[Chorus]

Fakahā Hoʻo māmá,

Kia kimautolú,

ʻE Tamai ke mau ʻilo

ʻO talangofuá.

Ko homau misioná,

Ke fakamafola,

Hā ʻa e tuí homau lotó,

Ko e fetuʻu ʻahó.

2. Ko e māma ʻo e tui ʻe ʻi he

loto ʻo e fānaú,

Hangē ha moto kuo matalá,

Fakaʻofoʻofá.

[Chorus]

Fakahā Hoʻo māmá,

Kia kimautolú,

ʻE Tamai ke mau ʻilo

ʻO talangofuá.

Ko homau misioná,

Ke fakamafola,

Hā ʻa e tuí homau lotó,

Ko e fetuʻu ʻahó.

3. Kuo ongoʻi he tuí

ʻa e taʻe hā maí,

Tamai ke mau loto-maʻa

Hā ʻa e ʻAfioná.

[Chorus]

Fakahā Hoʻo māmá,

Kia kimautolú,

ʻE Tamai ke mau ʻilo

ʻO talangofuá.

Ko homau misioná,

Ke fakamafola,

Hā ʻa e tuí homau lotó,

Ko e fetuʻu ʻahó.

Fakaleá: Matilda Watts Cahoon, 1881–1973

Fakatuʻungafasí: Mildred T. Pettit, 1895–1977, fokotuʻutuʻu fakatuʻungafasi

Same 43:3

2 Kolinitō 4:6

2 Kolinitō 5:7