Hivá
Naʻe ʻOfa Pehē ʻa e ʻOtuá
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

106

Naʻe ʻOfa Pehē ʻa e ʻOtuá

ʻI he loto-fakaʻeiʻeiki

1. Naʻe ʻofa pehē ʻa e ʻOtuá,

Foaki ʻa e ʻAlo pē tahá,

Ko e fakaleleiʻangá,

Fou ai ki he ʻOtuá.

2. Tupu tangata ʻa e ʻOtuá,

Pea punou ʻi he ʻakaú,

Pekia ʻikai Haʻane hia,

Ke huhuʻi ai koe mo aú.

3. Kuo ulo atu Hoʻo ʻofa,

He lahi hoku moʻuá,

Feilaulau ʻo ʻeku hiá,

Pea nofo he ʻAfioná.

4. He lea mo e ngāué,

Ke fai Hono finangaló,

Fai ki ai hoku lotó,

Ako e ʻofá mei he ʻAló.

5. Ko e sākalamēnití ē

Taʻataʻa mo e sino pē

Ko e fakamoʻoni ia

Manatu ai ki hoku ʻEiki.

Fakaleá: Edward P. Kimball, 1882–1937

Fakatuʻungafasí: Alexander Schreiner, 1901–1987. © 1948 LDS

Sione 3:16–17

Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 34:3