Hivá
Ke Ke Loto-māʻulalo
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

65

Ke Ke Loto-māʻulalo

ʻI he loto-nonga

1. Ke ke loto-māʻulalo Pea tataki he ʻOtua,

Pea te Ne talia ʻa hoʻo ngaahi lotú.

Mo e tangi ʻoku fai atú, Te Ne tāpuakiʻi koe

Pea te ke maʻu ʻa e moʻui fiemālié,

2. Loto-māʻulalo ʻi ho uí, Ko e ʻOtuá te Ne akoʻi,

Tauhi fiefia ki Heʻene fānau he haohaoá.

Ke ke loto-māʻulalo, Pea te ne tataki koe

Mo ʻave koe ki ʻapi ke mo nofo maʻu ai pē.

Fakaleá moe fakatuʻungafasí: Grietje Terburg Rowley, 1927–2015 © 1985 LDS

Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 112:10

ʻEta 12:27