Hivá
ʻA Kimoutolu ʻa e Kau Faifekau (Leʻo Fakatangata)
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

202

ʻA Kimoutolu ʻa e Kau Faifekau

Leʻo Fakatangata

ʻI he loto-mālohi

1. ʻA kimoutolu ʻa e kau faifekaú.

ʻO ʻIsileli haʻu ʻo tokoni.

Kumi ʻa e fanga sipi hē ʻIsileli.

Mei Pāpilone ʻave ki Saione.

[Chorus]

Pāpilone, Pāpilone nofo ā koe,

Kau foki au ki hoku fonua.

2. Lahi ʻa e taʻu siʻi ʻa e kau ngāue.

Ka ʻo kapau te tau loto-taha pē.

Tānaki ʻa e uite tuku ʻa e tea.

Fakatauʻatāinaʻi ʻa e pōpula.

[Chorus]

Pāpilone, Pāpilone nofo ā koe,

Kau foki au ki hoku fonua.

3. Tau ō ki he kau masiva hangē ko Sīsū.

ʻAʻahi ki he faingataʻaʻia.

Holo honau loʻimata pea maʻu ʻo ʻomi.

ʻA kinautolu ʻave ki Saione.

[Chorus]

Pāpilone, Pāpilone nofo ā koe,

Kau foki au ki hoku fonua.

4. Tau ʻaʻahi ki he noa kui mo e tuli.

ʻO ʻave ki ai ʻEne kōsipeli.

Ke fakafiefia ʻaki honau loto.

Mo teuʻi kinautolu ki he tānaki.

[Chorus]

Pāpilone, Pāpilone nofo ā koe,

Kau foki au ki hoku fonua.

Fakaleá: Cyrus H. Wheelock, 1813–1894

Fakatuʻungafasí: Thomas H. Bayly, 1797–1839, naʻe toki liliu

Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 133:7–9, 14

Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 75:2–5