Hivá
Ko e ʻEiki ko e Tauhi-sipi
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

55

Ko e ʻEiki ko e Tauhi-sipi

ʻI he loto-melino

1. Ko e ʻEiki ko e Tauhi-sipí,

Te Ne tataki hoku laumālie,

ʻI he veʻe vaitafe tafe mālie,

Toe fakafoki au, ko e sipi hē,

Toe fakafoki au ko e sipi hē.

2. Ko e talangataʻa ʻoku hē hē pē,

Ki he vanu ʻo e ʻata ʻo e mate,

Ko Ho tokotoko te ne taki au,

Ko Hoʻo vaʻakau, te u nofo ai,

Ko Hoʻo vaʻakau te u nofo ai.

3. ʻI he lotolotonga ʻo e faingataʻa,

ʻOku mafola ʻa ʻeku tepile,

ʻOku fonu he ngaahi monūʻia,

Hangē ko e lolo, ki hoku ʻulu,

Hangē ko e lolo ki hoku ʻulu.

Fakaleá: James Montgomery, 1771–1854; makatuʻunga ʻi he Sāme 23

Fakatuʻungafasí: Thomas Koschat, 1845–1914

Same 23

ʻĪsaia 26:3–4