Hivá
ʻO ka Tau ka Fakaʻaongaʻi ʻa e Taimi
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

166

ʻO ka Tau ka Fakaʻaongaʻi ʻa e Taimi

ʻI he loto-fakamātoato

1. ʻO ka tau ka fakaʻaongaʻi ʻa e taimí,

Ke fakamafola ʻa e kōsipelí,

Mo Hono nāunau ʻa hotau ʻEikí,

Mo tau hū ki he kolo ko hēvaní,

Mo tau hū ki he kolo ko hēvaní.

2. ʻO ka tau ka ngāueʻaki hotau ivi,

ʻO muimui ki hotau ʻEikí,

Mo ngāue mālohi ke hakeakiʻi,

Mo tuku kolōlia ki he ʻEikí,

Mo tuku kolōlia ki he ʻEikí.

3. Neongo e ʻofa mai hotau ʻEiki,

Ka naʻe ʻikai ke tau tuʻu ke tali,

Ko e kau ʻāngelo fai homou tāpuaki,

Tuʻu he tuí ki ho tāpuakí,

Tuʻu he tuí ki ho tāpuakí.

4. Tokangaʻi ʻa ho fili ko Sētane,

ʻOkú ne fakataueleʻi koé,

Neongo hoʻo hē ko Sīsū pē ko e pale,

Ko Ia hotau fakafiemālié,

Ko Ia hotau fakafiemālié.

Fakaleá: ʻIlisa R. Sinou, 1804–1887

Fakatuʻungafasí: Fasi tuʻufonua ʻa Siamane

Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 33:2–10, 17

Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 51:19