Hivá
Sihova, ʻEiki ʻo Langi mo Māmani
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

165

Sihova, ʻEiki ʻo Langi mo Māmani

ʻI he loto-tauʻatāina

1. ʻEiki ʻo langi mo māmani,

Fakahā Hoʻo moʻoní!

Mafola ʻi he māmaní,

ʻO fakahā Ho huafá;

Mafola ʻi he māmaní

ʻO fakahā Ho huafá.

2. Ke tupulaki Ho Siasí,

Mafola ʻi māmaní,

Nofo melino e kakaí,

Hangē ko ha hēvani,

Nofo melino e kakaí,

Hangē ko ha hēvani.

3. Mālohi Hoʻo ngāué,

He puleʻanga kotoá,

Nofo ai ʻi Ho Siasí,

Ko e ʻOtua mo e Tuʻí,

Nofo ai ʻi Ho Siasí,

Ko e ʻOtua mo e Tuʻí.

4. Hiva fakafetaʻi ē,

Faʻahinga mo e leá,

Fiefia ki he langí,

ʻA e fonua kotoá,

Fiefia ki he langí,

ʻA e fonua kotoá.

Fakaleá: ʻOku ʻikai ʻilo pe ko e faʻu ʻa hai

Fakatuʻungafasí: Oliver Holden, 1765–1844

Hapakuki 2:14

Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 45:71