Hivá
ʻE ʻOtua ko Homau Tuʻi
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

77

ʻE ʻOtua ko Homau Tuʻi

ʻI he loto-fakamātoato

1. ʻE ʻOtua ko homau Tuʻi,

Te u hiva fakafetaʻi,

ʻOfa kuo hā pongipongi,

Pea hā he pō hoʻo moʻoni.

2. ʻOiau he ʻaho tapuhā,

Tukulotoʻi ʻeku ʻofa,

Hangē ha haʻape ongo,

ʻA Tevita hono leʻo,

3. Te u toʻa pē hoku ʻEiki,

Heʻene ngāue mālohi,

Ko Hoʻo ngāue kuo hā,

Lāngilangi Ho ʻAfiona.

4. Ko e hā ʻaʻaku te u faí,

Ke u nofo mo hoku ʻEiki,

Ho puleʻanga kuo hā,

Fai ai ʻa e fakahoifuá.

5. Ko e ngaahi hia kotoá

Ne faʻa fakakāsia

Kuó u vete ange iá

Peá u ʻataʻatāina.

6. Mamata fanongo ʻilo,

Fakaʻamu kuo kakató,

ʻA e mālohi ke ʻaufuatō,

Mo e fiefia kuo mahinó.

Fakaleá: Isaac Watts, 1674–1748

Fakatuʻungafasí: John J. McClellan, 1874–1925

Same 92:1–5

ʻĪnosi 1:27