Hivá
Tauhi ʻa e Ngaahi Fekaú
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

195

Tauhi ʻa e Ngaahi Fekaú

Hiva fiemālie

Ke tauhi ʻa e ngaahi fekaú.

Pea te ke fiefia pea nonga

Pea ʻe foaki atu ho tāpuaki.

Kuo fakahā ʻe he palōfita

Ke tauhi ʻa e ngaahi fekau.

Fakaleá mo e tuʻungafasí: Barbara A. McConochie. fāʻeleʻi 1940. © 1975 LDS

Mōsaia 2:22

Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 59:23