Hivá
Ko e Tui Mateakí
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

62

Ko e Tui Mateakí

ʻI he loto-nonga

ʻE ʻikai te u ilifia,

He ʻoku ofi ʻa e ʻOtuá,

Kuó Ne palōmesi mai

Ke u ʻilo Hono mālohí,

Te u ʻatu ki he Tamaí,

Lotu pea mo e angavaivaí,

Hono Laumālié ke tatakí,

Pea nofo ki he ʻEikí.

Fakalea: Naomi W. Randall, faʻeleʻi 1908. © 1985 LDS

Fakatuʻungafasi: Stephen M. Jones, faʻeleʻi 1960. © 1985 LDS

Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 6:36–37

ʻAlamā 58:10–11