Hivá
Haʻu ʻa Kitautolu ʻoku ʻOfa he ʻEikí
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

46

Haʻu ʻa Kitautolu ʻoku ʻOfa he ʻEikí

ʻI he fiefia

1. Mou omi kāinga

Tau fakafetaʻi,

Pea hiva fiefia,

Mo hū kiate Iá.

2. Kakai ʻo e poʻuli,

Mou omi ʻo hivá,

Ko e kau palōfita ē,

ʻOmi ʻa e fiefiá.

3. Tamai ʻi hēvaní,

Tuʻi ʻo māmaní.

Lolomi tahi hou mo e

matangi mālohí.

4. ʻOtua fungani ē

Ko Koe ʻeku moʻuí.

Foaki mai Ho Laumālie,

Keu ʻiate Koe pē.

Fakaleá: Isaac Watts, 1674–1748

Fakatuʻungafasí: Aaron Williams, 1731–1776

ʻĪsaia 12:5

Loma 8:28