Hivá
Kolōlia ki he ʻOtua
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

42

Kolōlia ki he ʻOtua

Longomoʻui

1. Kolōlia ki he ʻOtua,

Mo fetaliaki

mo hēvaní,

He ʻofa ʻaufuatō,

He kāinga kuo tō

Pea fakafetaʻi

ki he Lamí.

2. Sīsū hotau ʻEikí

Ne hifo ʻo pekía,

fakamālō,

Ikuna kuo hokó,

Faʻitoka kuo to

Fakafetaʻi pē

ki he Lamí.

3. ʻAngelo ʻo langí,

Hiva haleluʻiá,

fakamālō,

Feʻunga mo taau,

Ke hoko ko e Tuʻi

Fai ki ʻitāniti

ki he Lamí.

Fakaleá: James Allen, 1734–1804, alt.

Fakatuʻungafasí: Felice de Giardini, 1716–1796

Fakahā 5:9–13