Hivá
Mou Haʻu Kātoa Mai (Leʻo Fakatangata)
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

204

Mou Haʻu Kātoa Mai

Leʻo Fakatangata

ʻI he loto-mālohi

1. Mou haʻu kātoa mai, ʻA e kau maʻu mafaí.

Pea fakamafolaʻi, ʻO ʻatu ki he kakaí,

Ko e ngāue kuo kamata fai,

ʻIsileli ke tānaki

ʻOmi ki Saione, Hū ki he Lamí.

2. Haʻu ʻa e fanga sipi, Fanongo ki ho tauhi.

Maʻu ho tāpuaki, Ne ʻosi kikiteʻí,

Palōfita ne fakahā,

ʻE tānaki fakataha.

ʻOmi ki Saione, Hū ki he Lamí.

3. Mou fakatomala, Papitaiso kotoa.

Maʻá e angahala, Laumālie fakanongá,

Tuku hoʻo fie maʻu,

Tokanga ki hoʻo lotú,

ʻOmi ki Saione, Hū ki he Lamí.

4. ʻOsi ʻa e mamahí, Ngata mo e ongosiá.

Mavahe laumālié, Toe tuʻu nāunauʻiá.

Te ke fiefia ai pē mo Ia,

Kuo lava ho fatongiá,

ʻOmi ki Saione, Hū ki he Lamí.

Fakaleá: Thomas Davenport, 1815–1888

Fakatuʻungafasí: Orson Pratt Huish, 1851–1932

Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 33:5–11

Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 133:7–8, 33, 56