Hivá
Kāinga Tau Hū he Temipale
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

180

Kāinga Tau Hū he Temipale

Māmālie

1. Kāinga tau hū he temipalé,

Kumi hala totonú,

Fakamaʻu ke taʻengatá,

Siʻotau kāingá.

2. ʻA e palani ʻo e huhuʻi,

Tauhi ʻEne fonó,

Heʻene ngaahi fuakavá,

Tāpuaki ʻa e ʻOtuá.

3. ʻElohimi ko e tupuʻangá,

Mālohi mei ʻolungá,

Ki Heʻene fānau ʻofeiná,

ʻI Ho temipalé.

Fakaleá: Jean L. Kaberry, fāʻeleʻi 1918. © 1985 LDS

Fakatuʻungafasí: Robert P. Manookin, fāʻeleʻi 1918. © 1985 LDS

Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 109:13–21

Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 132:46