Hivá
ʻI he Mālohi ʻo Moʻungá
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

20

ʻI he Mālohi ʻo Moʻungá

ʻI he loto-mālohi

1. ʻI he mālohi ʻo e moʻungá,

ʻOku taʻengata

Tokoniʻi ai kotoá,

ʻA e fānau ʻa e ʻOtua,

Ko ʻIsileli kotoá,

ʻE tauʻatāiná,

[Chorus]

ʻI he mālohi ʻo e moʻunga,

ʻOku taʻengatá.

2. ʻOka tau ka moʻua he hia,

ʻO tau haʻisiá

Ko e ʻOtua hotau hūfangá,

Ke Ne fakamālohiá,

Neongo e fakatanga,

Ka te tau ikuna,

[Chorus]

ʻI he mālohi ʻo e moʻunga,

ʻOku taʻengatá.

3. Te tau hūfanga he ʻOtuá,

Hangē ha moʻunga,

Te tau hao ai kotoá,

ʻI Heʻene fuʻu ʻofá.

Hangē ha vaitafe maʻá,

Teleʻa fakanongâ,

[Chorus]

ʻI he mālohi ʻo e moʻunga,

ʻOku taʻengatá.

4. Ko e kau tauhi ʻo e māmá,

Ke moʻui ʻaongá,

Moʻui feilaulaú,

Maʻá e ʻOtua ʻofá,

Maʻu ai honau iví,

ʻI Hono māfimafí.

[Chorus]

ʻI he mālohi ʻo e moʻunga,

ʻOku taʻengatá.

Fakaleá: Felicia D. Hemans, 1793–1835, naʻe liliu mai ʻe Edward L. Sloan, 1830–1874

Fakatuʻungafasí: Evan Stephens, 1854–1930

Same 95:1–7