Hivá
Lea ʻIta ʻOua Naʻa Tuku ke Puna Noa pē
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

141

Lea ʻIta ʻOua Naʻa Tuku ke Puna Noa pē

ʻI he loto-fiemālie

1. Lea ʻita ʻoua naʻa

tuku ke puna noa pē,

Mei ha fofonga ha taha

Naʻa ʻuli ai ha loto.

[Chorus]

Tau feʻofoʻofani pehē ʻe Sīsū

talangofua ʻa e fānau ki he tamai

Tau feʻofoʻofani pehē ʻe Sīsū

Fai ki Heʻene fekau.

2. Lea ʻita fakakaukau

kovi ko e fua ʻo e loto,

Ka kuo lahi fau ʻa e kāinga

Kuo motu he lea ʻita.

[Chorus]

Tau feʻofoʻofani pehē ʻe Sīsū

talangofua ʻa e fānau ki he tamai

Tau feʻofoʻofani pehē ʻe Sīsū

Fai ki Heʻene fekau.

3. Fakalelei mo ho fili

hoʻomo kei he hala,

ʻOua ʻe tuku ke tō ʻa e

laʻā ʻi hoʻo ʻita.

[Chorus]

Tau feʻofoʻofani pehē ʻe Sīsū

talangofua ʻa e fānau ki he tamai

Tau feʻofoʻofani pehē ʻe Sīsū

Fai ki Heʻene fekau.

Fakaleá: Samuela V. Fakatou 1900–1992

Fakatuʻungafasí: H. R. Palmer, 1834–1907

Mōsaia 4:30

3 Nīfai 11:29