Hivá
ʻEiki ko ʻEmau Kole
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

54

ʻEiki ko ʻEmau Kole

ʻI he loto-ʻapasia

1. ʻEiki ko ʻemau kole,

Hifo Ho laumālié,

Ke mau nofo he melino,

Feohi ai mo Koe,

Tokoniʻi ke mau lava

ʻa e fakapuepué,

Tokoniʻi ke mau lava

ʻa e fakapuepué.

2. Tokoni ke mau fai maʻu,

Hoʻo ngaahi fekaú,

Tatakiʻi kimautolu,

Ke mau lavaʻi ʻa e tau,

ʻOtua e ʻaloʻofa

pea te mau ikuná,

ʻOtua e ʻaloʻofa

pea te mau ikuná.

3. Ke mau ʻi he ʻamanaki,

Tuku angahala e,

ʻUluaki pongipongi,

Tau toetuʻu mo Koe,

Pea nofo fiefia

ʻi he lauikuongá,

Pea nofo fiefia

ʻi he lauikuongá.

Fakaleá: Richard Alldridge, 1815–1896

Fakatuʻungafasí: Joseph J. Daynes, 1851–1920

Hepelū 12:1–2

Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 59:23